Ladies 2 Wood Pairs

1988 C. Evans & D. Rowlands
1989 V. Hopkins & Mo. Jones
1990 M. Greenslade & J. Parsons
1991 P. Eklund & M. Greenslade
1992
1993 P. Eklund & Mo. Jones
1994 M. Saunders & P. John
1995 G. Dimascio & P. John
1996 G. Dimascio & S. Scott
1997 E. Smith & P. John
1998 M. Saunders & D. Kendall
1999 M. Saunders & J. Hartley
2000 B. John & Mo. Jones
2001 A. Davies & B. John
2002 B. Coghlan & B. John
2003 J. Hartley & B. John
2004 V. Jones & M. Saunders
2005 M. Cox & D. Kendall
2006 M. Savage & G. Taylor
2007 A. Thomas & P. John
2008 A. Thomas & P. John
2009
2010
2011 J. Hartley & B. John
2012 A. Davies & P. John
2013 A. Williams & J. Wason
2014 V. M. Sullivan & P. John
2015 C. Bland & J. John
2016 B. Maynard & C. J. Bland
2017 A. Davies & C. J. Bland
2018 M. Savage & C. J. Bland
2019 D. Lee & P. John
2020