Indoor National Singles

FRIDAY 01 Nov – 6.00 pm FRIDAY 08 Nov – 6.00 pm WEDNESDAY 13 Nov – 6.00 pm Qualifier
Jason Greenslade Jason Greenslade Jason Greenslade Jason Greenslade
BYE
Darren Turner Cory Bayliss
Cory Bayliss
Mason Delnevo Clive Todd Mark Harding
Clive Todd
Mark Harding Mark Harding
BYE
FRIDAY 01 Nov – 6.00 pm FRIDAY 08 Nov – 6.00 pm Qualifier
David Harding David Harding David Harding
Joe Coles
Mark Osling Neil Collett
Neil Collett
FRIDAY 01 Nov – 6.00 pm FRIDAY 08 Nov – 6.00 pm Qualifier
Geoff Lewis Damian Doubler Damian Doubler
Damian Doubler
Mike Hart MIke Hart
Matt Gershenson